DEFINISJONER

Alert - Et signal som gjør motstanderne oppmerksom på at de kan ha behov for en forklaring. Regulerende myndighet kan bestemme hvordan det skal alerteres.

Benevnelse - Grand eller farge, angitt i et bud.

Bet - Hvert stikk som spilleførerens side mangler for å vinne kontrakten (se § 77).

Blindemann - 
1. Spilleførerens makker. Han blir blindemann når åpningsutspillet er snudd med billedsiden opp. 
2. Kortene til spilleførerens makker, etter at de er lagt ned på bordet etter åpningsutspillet.

Bonus - Alle poeng som vinnes utover trekkpoengene (se § 77).

Bud - En forpliktelse til å vinne minst et spesifisert antall trekk i en angitt farge eller i grand (se også melding).

Delkontrakt - En kontrakt hvor summen av trekkverdiene er 90 eller mindre. 

Deltaker - I en singelturnering: én spiller; i en parturnering: to spillere som er makkere gjennom hele turneringen; i en lagturnering: fire eller flere spillere som spiller på samme lag.

Dobler - En melding over en motstanders bud som øker scoren på kontrakten enten den vinnes eller betes (se § 19A og § 77).

Farge - En av fire forskjellige grupper av kort i stokken. Hver gruppe består av tretten kort og har et symbol som kjennetegn: spar (http://www.woodgrove.no/lovboka2007/images/s.gif), hjerter (http://www.woodgrove.no/lovboka2007/images/h.gif), ruter (http://www.woodgrove.no/lovboka2007/images/d.gif) og kløver (http://www.woodgrove.no/lovboka2007/images/k.gif).

Følge farge - Spille et kort i samme farge som er spilt ut.

Giv 
1. En fordeling av kortene i stokken slik at de danner spillernes fire hender. 
2. Kortene som er fordelt, innbefattet meldingsforløpet av og spillet av kortene, alt betraktet som en helhet. 

HM - Høyre motstander.

Honnør - Ess, Konge, Dame Knekt eller Tier.

Hånd - Kortene som opprinnelig er gitt en spiller, eller den del av dem som spilleren har igjen.

International Match Point (IMP) - En scoringsenhet som tildeles i samsvar med tabellen definert i § 78B.

Justert resultat - Et resultat som fastsettes av TL (se § 12), enten poeng fastsatt direkte eller en tildelt score.

Kontrakt - En forpliktelse fra spilleførerens side til å vinne et spesi„„fisert antall trekk i den benevnelse som er angitt i siste avgitte bud, udoblet, doblet eller redoblet (se § 22).

Korrigering(er) - De virkemidlene som skal brukes når TL er blitt oppmerksom på en uregelmessighet. 

Kortstokk - De 52 kortene som bridge spilles med.

Kunstig melding - Et bud, dobler eller redobler som ifølge makkerskapsavtale formidler en annen betydning enn et ønske om å spille i angitt benevnelse eller den sist angitte benevnelse, eller en pass som lover mer enn en gitt styrke eller benekter eller lover styrke i en annen farge enn den som er meldt sist. (Unntak: Informasjon som bridgespillere generelt tar for gitt).

Lag - To eller flere par som spiller i forskjellig retning ved forskjellige bord, men for en felles score. (Et lag kan bestå av flere enn fire medlemmer.)

Makker - Den spiller som man spiller sammen med mot de to andre spillerne ved bordet.

Mappe -  
1. En turneringsmappe som beskrevet i § 2
2. De fire hendene slik de opprinnelig er gitt og plassert i en turneringsmappe for å spilles i en bestemt sesjon.

Matchpoint (poeng) - En enhet som tildeles en deltaker etter sammen„„ligning med én eller flere andre scorer. (Se § 78A).

Melding - Ethvert bud, samt dobling, redobling eller pass.

Meldeperioden – Fra en spiller ser på kortene sine og til åpningsutspillet er gjort og snudd med fremsiden opp

Meldingsforløp 
1. Fremgangsmåten som bestemmer sluttkontrakten gjennom en serie av meldinger. Det begynner når den første meldingen er avgitt. 
2. Alle avgitte meldinger (se § 17).

Motspiller - En motstander av (den antatte) spillefører.

Motstander - En spiller som tilhører den annen side, et medlem av det makkerpar man spiller mot.

Overstikk - Hvert stikk som spilleførerens side vinner i tillegg til kontrakten.

Pass - En melding som betyr at en spiller i tur ikke velger å avgi noe bud, dobling eller redobling.

Psykisk melding (dagligtale «psyk(e)» eller «psykisk») - overlagt og grovt villedende melding i forhold til håndens honnørstyrke og/eller fargelengder.

Redobler - en melding etter en motstanders dobling som øker scoren enten kontrakten vinnes eller betes (se § 19B og § 77).

Regelbrudd - en spillers brudd på lovene eller på reguleringer med hjemmel i lovene.

Revoke - (se § 61, § 62, § 63, § 64).

Rotasjon - Rekkefølgen rundt bordet med urviseren for normal tur til å melde eller spille, også rekkefølgen med urviseren som det anbefales at kortene skal gis.

Runde - Den del av en sesjon som spilles uten at spillerne forflytter seg.

Score - Sum av trekkverdi og bonus, eventuelt verdien av beter, som føres på resultatslippen i henhold til § 77.

Sesjon - En lengre periode med spill der det skal spilles et antall spill som er spesifisert av arrangøren. (Det kan være forskjellig betydninger av sesjon i § 4, § 12C2 og § 91.)

Side - To spillere som utgjør et makkerpar overfor de to andre spillerne ved et bord.

Slem - En kontrakt som forplikter en side til å vinne seks trekk (lilleslem) eller sju trekk (storeslem).

Soneforhold - Forutsetningene for tildeling av bonuser og score for beter (se § 77).

Sortert kortstokk - En kortstokk der kortene ikke ligger tilfeldig i forhold til hvordan de lå tidligere.

Spill 
1. Det å legge et kort fra hånden til et stikk, inkludert det første kortet som er utspillet.
2. De samlede antall spilte kort
3. Perioden spill av kort pågår.
4. Meldinger og spill av en mappe samlet.

Spillefører - Den spiller i det paret som avga sluttbudet, som først avga et bud med den benevnelse som sluttkontrakten har. Han blir spillefører når åpningsutspillet er snudd med billedsiden opp. (Se § 54A når det gjelder åpningsutspill utenfor tur.)

Spillperioden - Begynner når åpningsutspillet er snudd med billedsiden opp. Spillernes rettigheter og muligheter i spillperioden opphører slik de aktuelle lovene sier. Spillperioden avsluttes når kortene tas ut av mappen til neste spill (eller når siste spill i runden er avsluttet).

Stikk - Den enhet som avgjør hvordan utfallet av en kontrakt skal bli. Et korrekt stikk består av fire kort, ett fra hver spiller i rekkefølge, med utspillet som det første.

Straff - (Se også «Korrigeringer».) Det er to typer straff: Disiplinærstraff, som blir gitt for å opprettholde orden og god oppførsel (se § 91), og prosedyrestraff (i tillegg til korrigeringer), som TL gir for brudd på fremgangsmåten (se § 90).

Straffekort - Et kort som skal behandles etter reglene i § 50.

Tilbaketrukket - Meldinger og/eller spill som blir trukket tilbake og erstattet med en annen melding eller spill.

TL - Forkortelse for turneringsleder. HTL - Hovedturneringsleder.

Trekk - Hvert stikk mer enn seks som vinnes av spilleførerens side.

Trumf - Hvert kort av den farge kontrakten spilles i, når kontrakten er meldt i farge.

Tur - Korrekt tidspunkt for en spiller til å melde eller spille.

Turnering - En konkurranse med en eller flere sesjoner.

Urettmessig informasjon
 (UI) - Informasjon som ikke lovlig kan brukes i spillet.

Uregelmessighet - Et avvik fra korrekt fremgangsmåte slik den er definert i lovene eller i reglement som er hjemlet i lovene, men ikke begrenset av en spillers regelbrudd.

Utgang - En kontrakt hvor summen av trekkverdiene er 100 eller mer.

Utspill - Det første kortet som spilles til et stikk.

Uvedkommende/Urettmessig - Som ikke er en del av lovlig fremgangsmåte

Vanvare - Ikke det spilleren hadde til hensikt å gjøre da det ble gjort, ufrivillig, «håndens feil». 

VM - Venstre motstander.

Åpningsutspill - Kortet som spilles ut til første stikk.