§ 93. FREMGANGSMÅTEN VED APPELLER

A. Hvis det ikke finnes appellutvalg
HTL (hovedturneringsleder) skal behandle og avgjøre alle appeller hvis det ikke er noe appellutvalg (eller alternative ordninger hjemlet i § 80B2(k)), eller hvis et appellutvalg ikke kan komme sammen uten at avviklingen av turneringen forstyrres.

B. Appellutvalg er tilgjengelig
Når det finnes appellutvalg, gjelder følgende fremgangsmåte:

  1. HTL skal behandle og ta avgjørelse om de deler av en appell som dreier seg utelukkende om lover eller reglement. Hans avgjørelse kan appelleres til appellutvalget.
  2. TL skal henvise alle andre appeller til appellutvalget for prøving der.
  3. Ved prøving av appeller kan appellutvalget anvende all myndighet som ifølge disse lovene er tillagt TL, med unntak av at appellut„valget ikke kan tilsidesette TLs avgjørelse i spørsmål som gjelder lover eller reglement, eller utøvelse av TLs disiplinærmyndighet etter § 91. (Utvalget kan anbefale TL å omgjøre sin avgjørelse i slike saker.)

C. Muligheter for å appellere videre

  1. Regulerende myndighet kan lage regler for videre appellbehandling når alle muligheter etter ovenstående reglene er brukt. Dersom en slik appell ikke anses å ha saklig grunn, kan det gi grunnlag for sanksjoner etter reglementet.
  2. HTL eller appellutvalget kan sende en sak til regulerende myndighet for senere avgjørelse. Regulerende myndighet kan endelig avgjøre enhver sak.
  3. (a) Uten hensyn til 1 og 2 ovenfor kan regulerende myndighet dersom det er avgjørende for fremdriften av turneringen overføre ansvaret for endelig beslutning i en sak til turneringens appell„„utvalg og den er da sammen med partene bundet av resultatet.
    (b) Med tilstrekkelig varsel til deltakerne kan regulerende myndighet godkjenne at spesielle deler av appellprosedyren etter disse lovene blir utelatt eller modifisert*.

* Regulerende myndighet er ansvarlig for å oppfylle nasjonale lover som kan angå dens handlinger.