§ 85. AVGJØRELSER NÅR DET ER UENIGHET OM FAKTA

Når det blir krevd at TL tar en avgjørelse i et spørsmål i forbindelse med lover eller bestemmelser, og det ikke er enighet om selve saksforholdet, skal TL gå frem på følgende måte:

A. TLs vurdering

  1. Når TL skal finne frem til fakta skal han basere sitt syn på en balansert vurdering av sannsynligheter, hvilket vil si i overens„stemmelse med vektene av de bevisene han kan fremskaffe.
  2. Hvis TL nå er overbevist om at selve saksforholdet er brakt på det rene, skal TL fatte en avgjørelse som beskrevet i § 84.

B. Når saksforholdet ikke er klarlagt
Hvis TL ikke er i stand til å bringe saksforholdet på det rene til sin tilfredshet, skal han fatte en avgjørelse som gjør det mulig å fortsette spillet.