§ 84. AVGJØRELSER NÅR DET ER ENIGHET OM FAKTA

Når TL blir tilkalt for å avgjøre et spørsmål i forbindelse med lover eller bestemmelser, og det råder enighet om selve saksforholdet, skal TL dømme på følgende måte:

A. Ingen korrigering
Hvis det ikke er foreskrevet noen straff i lovene, og det ikke er noen grunn til at TL skal bruke sin myndighet til skjønnsmessig avgjørelse, gir TL spillerne beskjed om å fortsette meldingsforløpet eller spillet.

B. Korrigering i følge lovene
Hvis tilfellet klart faller inn under en paragraf som fastsetter korrigering for uregelmessigheten, fastsetter TL denne korrigeringen og påser at den blir oppfylt.

C. Spillerens valgmuligheter
Hvis en paragraf gir en spiller valget mellom flere korrigeringer, forklarer TL mulighetene og påser at én bestemt korrigering blir valgt og oppfylt.

D. TL har flere valgmuligheter
TL dømmer alle tvilsomme saker i favør av ikke-feilende side. Han forsøker å gjenopprette et rettferdig resultat. Dersom det etter hans vurdering er sannsynlig at en ikke-feilende side har blitt skadet ved en uregelmessighet som disse lovene ikke gir noen erstatning for, kan han justere scoren (se § 12).