§ 83. ORIENTERE OM RETTEN TIL Å APPELLERE

Hvis TL antar at det kan være på sin plass å få overprøvet sin egen avgjørelse om et saksforhold, eller en anvendelse av skjønn, skal TL orientere vedkommende deltaker om retten til å appellere, eller han kan oversende saken til rett komité.