§ 79. VUNNE STIKK

A. Enighet om vunne stikk

  1. Det skal være oppnådd enighet om antallet av stikk som er vunnet før alle fire hender er lagt tilbake i mappen.
  2. En spiller skal ikke med vitende og vilje akseptere enten score for et stikk som hans side ikke vant eller at motparten avgir et stikk som de ikke kunne tape.

B. Uenighet om vunne stikk
Hvis det senere oppstår uenighet, må TL tilkalles, deretter 

  1. TL avgjør om det har vært et krav eller en avståelse i så fall brukes § 69.
  2. Hvis 1 ikke er tilfelle bestemmer TL hvilken score som skal bokføres. Dersom TL ikke blir tilkalt før runden er slutt, bedømmer han saken i henhold til C nedenfor eller § 87, men det skal ikke være noen plikt til å øke en sides score.

C. Feil i regnskapet

  1. En feil ved beregningen eller registreringen av en score man var blitt enig om, kan rettes opp inntil utgangen av den frist som er fastsatt av arrangøren, uansett om feilen er begått av en spiller eller av regnskapet. Korrigeringsfristen utløper 30 minutter etter at det offisielle regnskap er lagt ut tilgjengelig for gjennomsyn, med mindre arrangøren fastsetter et senere tidspunkt*.
  2. Reglementet kan åpne for at feil kan bli rettet etter korrigeringsfristen dersom både TL og turneringsarrangør er helt sikre på at det er en feilscoring.

* Et tidligere tidspunkt kan bli bestemt dersom turneringens natur krever det.