§ 68. KRAV PÅ ELLER AVSTÅELSE AV STIKK

For at et utsagn eller en handling skal innebære et krav på eller en avståelse av stikk ifølge lovene, må det referere til andre stikk enn det som på det aktuelle tidspunkt er i spill*. Når det refereres til påfølgende stikk, gjelder følgende:

A. Definisjon av krav
Ethvert utsagn som går ut på at en deltaker vil vinne et nærmere angitt antall stikk, er et krav på disse stikkene. En deltaker fremsetter også et krav når han foreslår at spillet skal avbrytes, eller viser frem kortene sine (med mindre det er åpenbart at spilleren ikke hadde til hensikt å fremsette et krav, for eksempel hvis spillefører legger ned kortene sine etter åpningsutspill utenfor tur; da brukes § 54 og ikke denne §).

B. Definisjon av avståelse

  1. Ethvert utsagn som går ut på at en deltaker vil tape et bestemt antall stikk, er en avståelse av disse stikkene. Et krav på et visst antall stikk er samtidig en avståelse av eventuelle resterende stikk. Når en spiller gir opp videre spill, avstår han alle resterende stikk. 
  2. Uavhengig av 1 foran, dersom en motspiller forsøker å avstå ett eller flere stikk, og spillerens makker omgående protesterer, har det ikke skjedd noen avståelse. Det kan være formidlet UI og TL bør derfor tilkalles med en gang. Spillet fortsetter. Et kort tilhørende en motstander og som kan ha vært synlig under slike omstendigheter, er ikke straffekort. § 16D brukes om informasjon som kommer fra at kortet har vært synlig, og informasjonen kan ikke brukes av makker til motspilleren som har vist frem kortet.

C. Det forlanges redegjørelse for krav
Et krav bør omgående følges av en klar redegjørelse for hvilken rekkefølge kortene skal spilles i, og hvilken spilleførings eller motspillsplan den som fremsetter kravet har tenkt å gjennomføre for å vinne de stikkene det gjøres krav på.

D. Spillet opphører
Etter et krav eller en avståelse opphører spillet (men se § 70D3). Hvis kravet eller avståelsen blir godtatt, brukes § 69. Hvis noen av spillerne protesterer (blindemann ikke unntatt), må TL straks tilkalles og § 70 skal brukes. Ingen kan foreta seg noe før TL kommer.

*Hvis utsagnet eller handlingen bare gjelder hvordan et ufullført pågående stikk kan vinnes eller tapes, fortsetter spillet som normalt. Kort som er fremvist eller avslørt av en motspiller, blir ikke straffekort, men § 16 (urettmessig informasjon) kan komme til anvendelse. Se også § 57A (spill i utide).