§ 67. IRREGULÆRE STIKK

A. Før begge sider har spilt til neste stikk
Når en spiller har unnlatt å spille til et stikk, eller har spilt for mange kort til et stikk, må feilen korrigeres hvis den blir påpekt før en spiller fra hver side har spilt til påfølgende stikk.

  1. For å korrigere manglende spill til et stikk, legger den feilende spiller et kort som han lovlig kan spilles til dette stikket.
  2. For å korrigere spill av for mange kort til et stikk, brukes § 45E (fem kort i et stikk) eller § 58B (samtidig spill av kort fra samme hånd).

B. Etter at begge sider har spilt til neste stikk
Hvis det irregulære stikk enten blir påpekt eller TL finner ut at det må ha forekommet et irregulært stikk (fordi en av spillerne har for få eller for mange kort på hånden, og et tilsvarende ukorrekt antall av spilte kort), bringer TL på det rene hvilket stikk som har vært irregulært. For å korrigere antallet kort bør TL gå frem som følger:

  1. Når den feilende har unnlatt å spille et kort til det irregulære stikket, skal TL forlange at den feilende med en gang viser frem et kort med fremsiden opp og plasserer det på riktig plass blant sine spilte kort (dette kortet påvirker ikke utfallet av stikket). Hvis:
    (a) den feilende har et kort i den fargen som ble spilt ut til det irregulære stikket, må spilleren velge et slikt kort og plassere det blant sine spilte kort. Det dømmes at spilleren har revokert i det mangelfulle stikket, og han taper ett stikk som overføres etter bestemmelsene i § 64A2
    (b) den feilende ikke har noe kort i den fargen som ble spilt ut til det irregulære stikket, velger han et hvilket som helst kort og plasserer det blant sine spilte kort. Det dømmes at spilleren har revokert i det mangelfulle stikket, og han taper ett stikk som overføres etter bestemmelsene i § 64A2
  2. (a) Når den feilende har spilt mer enn ett kort til det irregulære stikket, gransker TL de spilte kortene og forlanger at den feilende skal sette tilbake på hånden alle overflødige kort*, i det spilleren samtidig lar det kortet som ble lagt med fremsiden opp til det irregulære stikket bli liggende blant de spilte kortene. (Hvis TL er ute av stand til å avgjøre hvilket kort som ble spilt på korrekt måte, lar den feilende det høyeste av de kortene som kunne ha vært spilt på lovlig måte til det irregulære stikket, bli liggende blant de spilte kortene.) Dette påvirker ikke hvem som vant stikket.
    (b) Et kort som på denne måten settes tilbake på spillerens hånd, antas å ha tilhørt hånden hele tiden. Dersom spilleren har unnlatt å spille kortet til et tidligere stikk kan det medføre revoke.

*TL bør om mulig unngå å vise frem en motspillers spilte kort, men hvis et overflødig kort som skal settes tilbake på en motspillers hånd er blitt fremvist, blir det straffekort (se § 50).