§ 50. BEHANDLING AV STRAFFEKORT

Et kort som er fremvist i utide (men ikke spilt ut, se § 57) av en motspiller, er straffekort med mindre TL treffer en annen avgjørelse (se § 49, og § 23 kan bli brukt). 

A. Straffekortet skal bli liggende fremvist
Et straffekort må bli liggende på bordet like foran spilleren det tilhører med fremsiden opp inntil det er valgt en korrigering.

B. Stort eller lite straffekort?
Ett enkelt kort av lavere rang enn honnør som er fremvist av vanvare (for eksempel at man spiller to kort til et stikk, eller mister et kort ved et uhell), blir et lite straffekort. En honnør, eller et kort som er fremvist ved forsettlig spill (f.eks. når man spiller ut utenfor tur, eller revokerer og deretter korrigerer), blir et stort straffekort. Når en motspiller har to eller flere straffekort, blir alle slike kort store straffekort.

C. Behandlingen av et lite straffekort
Når en motspiller har et lite straffekort, kan han ikke spille noe kort av samme farge under honnørkorts rang før straffekortet er spilt, men han har rett til å spille et honnørkort i stedet. Den feilendes makker blir ikke ilagt utspillsstraff, men informasjon som han får ved at han ser straffekortet, er UI (se E nedenfor).

D. Behandlingen av et stort straffekort
Når en motspiller har et stort straffekort, kan både den feilende og hans makker pålegges begrensninger -- den feilende hver gang denne skal spille, og den feilendes makker hver gang han skal spille ut.

 1. (a) Et stort straffekort må spilles ved første lovlige anledning, uansett om det dreier seg om utspill, følge farge, avkast eller å trumfe. Hvis en motspiller har to eller flere straffekort som kan spilles på lovlig måte, bestemmer spillefører hvilket som skal spilles.
  (b) Forpliktelsen til å følge farge eller til å oppfylle en spillestraff går foran plikten til å spille et stort straffekort, men straffekortet må fortsatt bli liggende på bordet med fremsiden opp og spilles ved neste lovlige anledning.
 2. Når en motspiller har utspillet mens hans makker har et stort straffekort, kan han ikke spille ut før spilleføreren har bestemt hvilken av mulighetene nedenfor som velges (hvis motspilleren spiller ut for tidlig blir det korrigering etter § 49). Spillefører kan velge:
  (a) Å kreve* at den feilendes makker spiller ut i straffekortets farge, eller å forby* utspill i denne fargen så lenge han beholder utspillet (når det gjelder to eller flere straffekort, se § 51). Hvis spilleføreren velger en av disse mulighetene, er kortet ikke lenger straffekort og tas opp.
  (b) Hvis spilleføreren ikke gjør bruk av sin rett til å kreve eller forby utspill i straffekortets farge, kan motspilleren spille ut hvilket som helst kort. Kortet er da fortsatt straffekort**. Dersom denne muligheten blir valgt, brukes fortsatt § 50D så lenge kortet er et straffekort.

E. Informasjon fra et straffekort 

 1. Kunnskap om reglene for når et straffekort må spilles er lovlig informasjon for alle spillere. 
 2. Annen informasjon fra straffekortet er UI for makker til spilleren som har et straffekort (men det er lovlig informasjon for spillefører).
 3. Dersom TL finner at informasjon fra det fremviste kortet førte til at ikke-feilende side ble skadelidende, skal han gi en justert score.

** Hvis spilleren ikke er i stand til å spille ut som det forlanges, se § 59.
** Dersom makkeren til den som har straffekortet beholder utspillet og straffekortet enda ikke er spilt, gjelder fortsatt alle bestemmelsene i § 50D når utspillet til neste stikk skal gjøres.