§ 40. MAKKERAVTALER

A. Spillernes systemavtaler

 1. (a) Spillernes systemavtaler er de metodene som makkerparet bruker. Dette omfatter både klare avtaler som er gjort, og underforståtte avtaler i form av spillernes felles erfaring eller kunnskapsgrunnlag.

  (b) Alle makkerpar har plikt til å gjøre sine systemavtaler tilgjengelig for motparten før spillet mot dem begynner. Regulerende myndighet bestemmer hvordan dette skal gjøres.
 2. Informasjon som blir overført til makker ved hjelp av systemavtalene, skal bare komme fra meldinger, spill og omstendighetene ved det aktuelle spillet. Hver spiller har rett til å ta med i overveielsene de lovlige meldingene og kort han har sett unntatt de som er UI etter disse lovene. Han har rett til å bruke informasjon som er spesifisert som lovlig andre steder i lovene (se § 73C).
 3. En spiller kan avgi en hvilken som helst melding og gjøre et hvilket som helst spill, forutsatt at meldingen eller spillet ikke er basert på en systemavtale som ikke er kunngjort (se § 40C1).

B. Spesielle systemavtaler*

 1. (a) Regulerende myndighet kan bestemme at visse systemavtaler er «spesielle systemavtaler». En «spesiell systemavtale» er en avtale som regulerende myndighet mener at et betydelig antall spillere i turneringen har vansker med å forstå betydningen av og med å forberede et forsvar mot. 

  (b) Enhver avtale mellom makkere er en systemavtale uavhengig av om avtalen er spesifikk eller underforstått. Dersom regulerende myndighet* ikke bestemmer noe annet, er alle konvensjoner og alle meldinger med kunstig betydning «spesielle systemavtaler».
 2. (a) Regulerende myndighet kan tillate, tillate på visse vilkår, eller forby enhver «spesiell systemavtale». Den kan kreve systemkort - med eller uten tilleggsark - med en opplisting av systemavtalene. Regulerende myndighet kan gi regler for bruken av systemkort. Regulerende myndighet kan påby alertmetoder og/eller andre metoder for å gjøre et makkerpars systemavtaler kjent. Regulerende myndighet kan endre det generelle kravet om at betydningen av meldinger og spill ikke skal variere med hvem i makkerparet som gjør det. (Slik regulering skal ikke legge begrensninger på stil og bedømmelse, bare på metoden.)

  (b) Dersom regulerende myndighet ikke har gitt andre regler, kan ikke en spiller se på sitt eget systemkort fra meldperioden starter til spillet er slutt. Unntak: Spillefører/ blindemann kan se på sitt eget systemkort i oppklaringsperioden.

  (c) Dersom regulerende myndighet ikke har gitt andre regler, kan en spiller se på motpartens systemkort
          (i) før meldingsforløpet starter
          (ii) under oppklaringsperioden 
          (iii) under meldingsforløpet og spillet men bare når det er hans tur til å melde eller spille. 

  (d) Regulerende myndighet kan begrense muligheten for å psyke kunstige meldinger.
 3. Regulerende myndighet kan forby en makkerskapsavtale om å endre systemavtalene under meldingsforløpet eller spillet etter spørsmål, svar på spørsmål, eller en uregelmessighet.
 4. En side som er skadelidende på grunn av en motstanders manglende opplysninger om meningen med en melding eller et spill, har rett til korrigering ved at det tildeles en justert score. 
 5. Når en side er skadelidende på grunn av en motstanders bruk av en «spesiell systemavtale» som ikke er tillatt i følge turneringens regler, skal scoren justeres. En side som har brutt disse reglene kan få prosedyrestraff.
 6. (a) Når en spiller som svar på spørsmål fra en motstander forklarer hva makkers melding eller spill betyr (se § 20), skal han avdekke all spesiell informasjon som han får ut av den gjennom en makkeravtale eller erfaring fra makkerskapet. Han behøver ikke avsløre slutninger som kan trekkes på grunnlag av kunnskaper og erfaringer som normalt er kjent for bridgespillere.

  (b) TL justerer scoren dersom informasjon som ikke blir gitt i forklaringen er svært viktig for en motstanders valg av handling, og når motstanderen derfor blir skadelidende.

C. Avvik fra systemet og psykiske handlinger 

 1. En spiller kan avvike fra sin sides bekjentgjorte systemavtaler, alltid forutsatt at hans makker ikke har større grunn enn motstanderne til å være oppmerksom på avviket. Gjentatte avvik fører til underforståtte systemavtaler som da blir en del av makkerskapets systemavtaler. De må dermed bli bekjentgjort slik reglene krever at systemavtaler skal bli bekjentgjort. Dersom TL avgjør at det er en systemavtale som ikke er bekjentgjort og at dette har skadet motparten, skal han justere scoren og han kan gi prosedyrestraff.
 2. Unntatt som beskrevet ovenfor har ingen spiller plikt til å informere motparten om at han har gjort et avvik fra de bekjentgjorte systemavtalene 
 3. (a) Dersom regulerende myndighet ikke har gitt andre regler, har en spiller ikke rett til noen hjelp for sin hukommelse, kalkulasjon eller teknikk under meldingene og spillet.

  (b) Gjentatte overtredelser av kravene til å bekjentgjøre sine systemavtaler kan bli straffet.


* I Norge reguleres bruken av systemavtaler og systemkort av Regler for tillatte meldesystemer, og Regler for bruk av av systemkort.