§ 20. GJENTAKELSE OG FORKLARING AV MELDINGER

A. Når meldingen ikke er tydelig oppfattet
En spiller kan straks kreve at en melding blir gjort tydeligere dersom han er i tvil om hva som er meldt.

B. Gjentakelse av meldingene under meldeperioden
Under meldeperioden har enhver spiller rett til å få alle tidligere meldinger gjentatt* når spilleren er i tur til å melde, med mindre spilleren ifølge lovene er nødt til å passe. Også alerter skal tas med når man gjentar meldingene. En spiller kan ikke be om en delvis gjentakelse av foregående meldinger, og kan heller ikke stanse gjentakelsen før den er fullført.

C. Gjentakelse etter avsluttende pass

 1. Etter den avsluttende pass har hver av motspillerne rett til å spørre om han har åpningsutspillet (se § 47E og § 41).
 2. Spilleføreren** og hver av motspillerne kan, første gang det er deres tur til å spille, be om at alle foregående meldinger blir gjentatt* (se §§ 41B og 41C). Som i B kan ikke spilleren be om delvis gjentakelse eller stanse den før den er fullført.

D. Hvem kan gjenta meldingsforløpet
En forespørsel om å få gjentatt* meldingene skal kun besvares av en motstander. 

E. Korrigering av feil i gjentakelsen
Alle spillerne, også blindemann eller en spiller som ifølge lovene er nødt til å passe, er ansvarlige for at eventuelle feil i gjentakelsen* blir rettet omgående (se § 12C1 når en ukorrigert gjentakelse fører til skade).

F. Forklaring av meldinger

 1. Under meldingsforløpet og før den avsluttende pass kan enhver spiller be om forklaring på motstandernes meldinger, men bare når det er hans tur til å melde. Han har rett til forklaring av avgitte meldinger og av andre aktuelle meldinger som ikke er avgitt. Han har rett til å få vite betydningen av valgene som er gjort når de er deler av makkerskapsavtaler. Unntatt på instruks fra TL, skal svaret gis av makkeren til den spilleren som har avgitt den meldingen det spørres om. Makkeren til en spiller som stiller et spørsmål, kan ikke komme med oppfølgingsspørsmål før det er hans tur til å spille eller melde. § 16 kan bli brukt, og regulerende myndighet kan fastsette regler om skriftlige svar.
 2. Etter den avsluttende pass og gjennom hele spillet, kan hver av motspillerne be om forklaring av en motstanders meldinger når det er hans egen tur til å spille. Når det er spilleførers eller blindemanns tur å spille, kan spillefører be om forklaring på en motstanders melding eller på motstandernes spilleavtaler. Forklaringer må bli gitt på samme måte som under 1 og av makkeren til den spilleren hvis melding eller spill skal forklares.
 3. Under 1 og 2 ovenfor kan det stilles spørsmål om en enkelt melding, men § 16B kan bli brukt.
 4. Hvis en spiller etterpå blir klar over at han selv har gitt en feilaktig eller ufullstendig forklaring, må han omgående tilkalle TL. TL anvender § 21B eller § 40B4.
 5. (a) En spiller, hvis makker har gitt en feilaktig forklaring, må ikke korrigere feilen under meldingsforløpet. Han må heller ikke indikere på noen måte at det er begått noen feil. «Feilaktig forklaring» inkluderer manglende alert eller opplysning etter krav i bestemmelsene for turneringen, eller en alert (eller opplysning) som ikke kreves i bestemmelsene for turneringen.

  (b) Spilleren må tilkalle TL og informere sine motstandere dersom han mener at makkers forklaring er feil (se § 75), men bare ved første lovlige anledning, som er:
          (i) for en motspiller etter at spillet er slutt.
          (ii) for spillefører eller blindemann etter den avsluttende pass.
 6. Dersom TL dømmer at en spiller har basert en handling på feil„„informasjon fra en motstander, se § 21 og § 47E for rett prosedyre.

G. Feilaktig prosedyre

 1. Det er ukorrekt å stille et spørsmål bare for å hjelpe makker.
 2. En spiller kan ikke bruke sitt eget systemkort og sine egne notater under melde – eller spillperiodene, unntatt når regulerende myndighet tillater det, men se § 40B2(b).***

*** Når det ikke meldes muntlig, må svareren forsikre seg om det er klart for den motstanderen som spør hvilke meldinger som er avgitt.
*** Spilleførers første tur til å spille er fra blindemann dersom han ikke har akseptert et utspill fra feil hånd.
*** I Norge er det laget «Regler for bruk av systemkort».