§ 16. LOVLIG OG URETTMESSIG INFORMASJON

A. Spillernes bruk av informasjon

 1. En spiller kan bruke informasjon i meldinger og spill dersom:

  (a) den kommer fra lovlige meldinger og spill av det aktuelle spillet (inkludert ulovlige meldinger og spill som er akseptert) og den ikke er påvirket av UI fra andre kilder; eller

  (b) det er lovlig informasjon fra en tilbaketrukket handling (se D); eller

  (c) det er informasjon som er spesifisert som lovlig i en lovparagraf eller en reglementsbestemmelse, eller kommer fra lovlige prosedyrer i henhold til disse lovene eller reglementsbestemmelser, når annet ikke er bestemt (men se B1 nedenfor); eller

  (d) det er informasjon som spilleren hadde før han tok kortene ut av mappen (§ 7B) og lovene ikke forbyr bruken av denne informasjonen.
 2. Spillere kan også ta hensyn til hvordan de tror de ligger an, motstandernes væremåte og enhver bestemmelse i turneringens reglement.
 3. Ingen spiller kan basere en melding eller et spill på annen informasjon (slik informasjon er uvedkommende for spillet).
 4. Dersom et brudd på disse bestemmelsene fører til skade, skal TL tildele justert score etter bestemmelsene i § 12 C.

B. Urettmessig informasjon fra makker

 1. (a) Etter at en spiller har gitt sin makker UI som kan antyde en bestemt melding eller et spill, for eksempel med en bemerkning, et spørsmål, svar på et spørsmål, en uventet* alert eller manglende alert, markert nøling, unormal hastighet, spesielt ettertrykk, tonefall, gester, bevegelser eller andre spesielle atferdstrekk, kan ikke makkeren blant logiske alternativer velge et alternativ som påviselig kunne blitt foreslått fremfor et annen av UI
  (b) Logisk alternativ er et alternativ som en stor andel av spillere på samme nivå som spilleren, og som bruker de samme metodene som spilleren, vil vurdere seriøst, og det antas at noen ville ha valgt dette alternativet.
 2. Hvis en spiller mener at en motstander har gitt sin makker urett„„messig informasjon, og at dette muligens kan skade spillerens side, kan han -- med mindre regulerende myndighet forbyr det (den kan kreve at TL tilkalles straks) - umiddelbart gjøre oppmerksom på at han reserverer seg rett til å tilkalle TL senere. (Motstanderne bør omgående tilkalle TL hvis de bestrider at det kan ha vært formidlet UI.)
 3. Når en spiller har vektig grunn til å tro at en motstander som hadde et logisk alternativ, har valgt en handlemåte som kan ha vært antydet ved urettmessig informasjon, bør denne tilkalle TL ved spillets slutt.** TL skal tildele et justert resultat (se § 12C) hvis han mener at et regelbrudd har ført til en fordel for feilende side. 

C. UI fra andre kilder

 1. Når en spiller tilfeldigvis får UI om en mappe han spiller eller ennå ikke har spilt, bør TL straks gjøres oppmerksom på det, og helst av den som har mottatt informasjonen. UI kan for eksempel komme fra å se på en feil hånd, ved å høre meldinger, resultater eller bemerkninger; eller ved å se kort ved et annet bord, eller ved å se et kort som tilhører en annen spiller ved eget bord før meldingsforløpet begynner.
 2. Hvis TL mener at informasjonen kan hindre normalt spill, kan han før noen har meldt:
  (a) forandre spillernes posisjoner rundt bordet, hvis turneringsformen og utregningsmåten tillater det, slik at en spiller som har informasjon om en bestemt hånd, får denne hånden; eller

  (b) bestemme at spillet skal gis på nytt for disse deltakerne hvis turneringsformen tillater det; eller

  (c) tillate at spillet fullføres, men være klar til å gi en justert score dersom han mener at UI har påvirket resultatet; eller

  (d) fastsette poeng direkte. 
 3. Hvis spilleren får UI etter at den første meldingen er avgitt og før spillet er spilt ferdig, følger TL prosedyren i 2(c).

D. Informasjon fra meldinger og spill som blir trukket tilbake
Når en melding eller et spill er blitt trukket tilbake etter bestemmelsene i lovene:

 1. All informasjon som kommer fra en tilbaketrukket handling er lovlig for en ikke-feilende side, uansett om det er deres egen eller motstandernes handling.
 2. For en feilende side er informasjon som fremkommer både ved egen tilbaketrukket handling og en tilbaketrukket handling fra motstanders side, UI. En spiller fra den feilende siden kan derfor ikke blant logiske alternativer velge et som påviselig kan være foreslått av UI fremfor et annet logisk alternativ.

** dvs. uventet i forhold til grunnlaget for aksjonen.
** det er ikke et regelbrudd å tilkalle TL tidligere eller senere.