§ 12. TURNERINGSLEDERENS MYNDIGHET TIL Å BRUKE SKJØNN

A. Retten til å fastsette et justert resultat
På anmodning fra en spiller innenfor tidsfristen i § 92B, eller på eget initiativ, kan TL fastsette et justert resultat når lovene gir ham myndighet til det (for lagturneringer se § 86). Dette omfatter:

  1. TL kan fastsette et justert resultat når han finner at lovene ikke gir tilstrekkelig erstatning til en ikke-feilende deltaker for en bestemt type regelbrudd begått av en motstander.
  2. TL fastsetter poeng direkte hvis det ikke er mulig å foreta noen korrigering som kan føre til normalt spill av mappen (se C2 nedenfor).
  3. TL kan fastsette et justert resultat hvis det er gjennomført en ukorrekt korrigering etter en uregelmessighet.

B. Formålet med justering av resultat
Formålet med justering av resultat er å gi erstatning for skade som en ikke-feilende side er påført, og å frata feilende side fordel som de har fått på grunn av sitt regelbrudd. Skade er påført dersom en ikke-feilende side, på grunn av regelbruddet, får et dårligere resultat på et spill enn de kunne forvente ut fra situasjonen umiddelbart før regelbruddet (men se C1(b)).

TL kan ikke fastsette et justert resultat med den begrunnelsen at korrigeringen som er fastsatt i lovene, enten er urimelig streng eller fordelaktig for noen av sidene.

C. Fastsettelse av justert resultat

1. 

(a) Når disse lovene gir TL myndighet til å justere et resultat etter en uregelmessighet, og det er mulig for ham å fastsette en korrigert score istedenfor den som faktisk ble oppnådd, gjør han det. Den justerte scoren erstatter den som faktisk ble oppnådd på spillet. 

(b)
Hvis, etter uregelmessigheten, den ikke-feilende side har bidratt til sin egen skade med en alvorlig feil (uten sammenheng med regelbruddet) eller med vill eller spekulativ aktivitet, får den ved korrigeringen av score ikke erstatning for den delen av skaden som er selvpåført. Den feilende side bør imidlertid bli tildelt den scoren som ville vært en normal følge av regelbruddet.

(c) For å gi et mest mulig rettferdig resultat kan, med mindre regulerende myndighet forbyr det, en justert score bli vektet for å gjenspeile flere mulige resultater.

(d) Dersom det er svært mange mulige resultater, eller de ikke er lette å se, kan TL fastsette resultatet direkte. 

(e) Regulerende myndighet kan bestemme at man kan bruke hele eller deler av nedenstående prosedyre istedenfor (c):

(I)‚Den score ikke-feilende side tildeles istedenfor aktuell score er den beste scoren som ville vært overveiende sannsynlig dersom uregelmessigheten ikke hadde skjedd.
(II)‚For feilende side er scoren den mest ugunstige som
i det hele tatt kunne vært sannsynlig.

(f) Scorene som tildeles de to sidene behøver ikke balansere hverandre.

2. 

(a) Når det på grunn av en uregelmessighet ikke kan oppnås noen score (og se C1(d)), tildeler TL poeng direkte i samsvar med ansvaret for uregelmessigheten: middels minus (høyst 40% av det maksimalt oppnåelige antall poeng i parturnering) til en spiller som har ansvar for uregelmessigheten; middels (50% i parturnering) til en spiller som bare delvis har ansvar for uregelmessigheten; middels pluss (minst 60% i parturnering) til en spiller som overhodet ikke har noe ansvar for uregelmessigheten.

(b) Når TL fastsetter poeng direkte som middels pluss eller minus i form av IMP, er denne scoren normalt pluss eller minus 3 IMP, men dette kan endres slik det er tillatt i § 86 A.

(c) Ovenstående endres for en ikke-feilende deltaker som i sesjonen oppnår en gjennomsnittlig score bedre enn 60% og for en feilende deltaker som tilsvarende oppnår en score dårligere enn 40% (eller tilsvarende i IMP). Slike deltakere tildeles den gjennomsnittlige score de har oppnådd på de øvrige spillene i sesjonen.

3. I singelturneringer gjennomfører TL korrigeringer i henhold til disse lovene, og tildeler justerte resultater likt til begge spillerne på feilende side selv om bare en av dem er ansvarlig for uregelmessigheten. Men TL skal ikke tildele prosedyrestraff til makkeren til den feilende spiller hvis han mener at makkeren ikke har noe ansvar for uregelmessigheten.

4. Når TL tildeler justerte resultater som ikke balanserer hverandre i en utslagsturnering, beregnes scoren for hver deltaker separat, og gjennomsnittet av scorene tildeles hver av dem.